logo
ALGEMENE VOORWAARDEN               
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, 
(af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden
en handelingen van www.matrassenmakerij.nl, www.matrassenmaker.nl, www.matrassenmatrassen
en Sertel, gevestigd te Helmond - hierna:
verkoper-, uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken
wederpartij - hierna: koper-. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van
toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen indien verkoper daarbij
zichzelf of een derde inschakelt; in zo een geval geldt de betrokken derde partij voor de
toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer als "verkoper", en kan de
betrokken respectievelijk derde zich jegens de koper daar rechtstreeks op beroepen.
Artikel 1: Aanbod en aanvaarding 
1.1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor 
aanvaarding bevatten.
1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard,
heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen, dit gaat in nadat de koper van verkoper een bevestiging
heeft gekregen van haar bestelling.
1.3. Indien koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op
andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij verkoper,
is deze onherroepelijk. Koper dient om een bestelling te kunnen plaatsen haar
correcte naam, adres en telefoonnummer op te geven bij het plaatsen van haar bestelling.
1.4. Indien koper een bestelling heeft geplaatst omschreven zoals bij punt 1.3 dan
kan koper de maten en de soort matras niet meer wijzigen.
1.5. Indien koper haar bestelling toch annuleerd zonder dat de matras is geleverd
is koper verplicht om de totale factuurbedrag zoals opgegeven in de offerte volledig
aan de verkoper te voldaan
Artikel 2: Levering 
2.1. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.
2.2. Onder overmacht wordt verstaan .onverlet hetgeen daaronder in de wet en
jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen- iedere van de wil van verkoper
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen,
stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene
omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen,
vorst, brand, epidemieŽn,(natuur)rampen en andere onvoorziene belemmeringen die
de vervaardiging of het vervoer van
de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is
ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien
van fabrieken,leveranciers of andere handelaren van wie verkoper zaken of diensten betrekt.
2.3. Indien verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst
na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze,
hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid
ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 3: Betaling 
3.1 Verkoper vermeld in haar offerte hoe koper de betaling dient te verrichten. 
3.2 Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, aanbetaling of
door het betalen van de volledige rekening inclusief de eventuele bezorgkosten.
3.3 Verkoper kan uw bestelling per post versturen dan dient u zodra u de pakketnummer per email,
telefonisch op een andere wijze in ontvangst heeft gekregen, het totaal verschuldigde
faktuurbedrag inclusief bezorgkosten direct over te maken op de bankrekening van de verkoper.

 
Artikel 4: Te late betaling
4.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of annuleren bestelling en/of niet 
willen betalen is koper van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd
de Nederlandse wettelijke rente, geldende voor handelstransacties, in rekening te brengen.
4.2. Voorts zal koper redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een incasso in handen van
een advocaat wordt gegeven zullen de door koper verschuldigde kosten tenminste
gelijk zijn aan de dan geldende suggesties en aanbevelingen voor
een gestaffeld incassotarief voor advocaten welke door de Algemene
Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.
Artikel 5: Klachten, reclames 
5.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de koper met betrekking 
tot de hoedanigheid van de (af)geleverde zaken en/of diensten. De koper is
verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken
aan de overeenkomst beantwoorden.
5.2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of verkoper niet
binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
5.3. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst der zaken,
verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk
6 maanden na aflevering der zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van
verkoper te worden gebracht.
5.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van
bestelgegevens, chargenummer, en factuur- en vrachtbriefnummers.
5.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van verkoper.
5.6. Ingeval van gegronde, naar behoren en tijdig ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner
keuze, rekening houdend met belangen van koper en de aard van de klacht, verplicht tot
-aflevering van het ontbrekende;
-verlening van een prijskorting;
-herstel van de afgeleverde zaken;
-vervanging van de afgeleverde zaken of
-restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde zaken.
Verkoper zal deze keuze doen binnen 14 dagen nadat door verkoper de gegrondheid
van de klacht is vastgesteld en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke termijn nakomen;
bij gebreke van deze keuze binnen genoemde termijn is koper bevoegd tussen
bovengenoemde alternatieven te kiezen.
5.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij
benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde is normaal en koper
kan hiervoor bij verkoper geen reclame of klacht indienen. Door te bestellen bij verkoper is
koper op de hoogte van deze voorwaarde.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst, 
waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan
het afgeleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.
Indien verkoper voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid
van verkoper daarenboven beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door
de assuradeur wordt uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor koper
is verzekerd.
6.2. Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien verkoper door koper uit
anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
6.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving,
gevolgschade,gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet terzake van opzet en grove
schuld van bestuurders en leidinggevenden van verkoper.
6.5. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken met betrekking tot de (af)geleverde zaken
en/of diensten van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel verkoper als koper.
6.6. Het bepaalde in lid 2 van artikel 6 geldt onverminderd.
6.7.Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij
benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde is normaal,
koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen en verkoper is nimmer aansprakelijk
voor eventuele alle indirecte schade aan koper of aan derden die hieruit kunnen voortvloeien.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
7.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van koper, als deze al datgene 
heeft voldaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten
met koper en/of door verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te
vorderen mocht hebben of mocht krijgen.
7.2. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen
bij alle maatregelen die verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar
eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
7.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
7.4. Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door
koper gevormde zaken verkrijgt, zal koper op eerste verzoek van verkoper alle
vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht
(in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende
zaken ten behoeve van verkoper.
7.5. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees
bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 3 bedoelde zaken, alsmede in lid 4 bedoelde zaken waarop een
bezitloos pandrecht rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper
houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen
op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een
minimum van . 250,- per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming
van deze verplichting.
Artikel 8 Verzuim
 
8.1. Indien koper in verzuim is en/of verkoper goede gronden heeft te vrezen dat koper
niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen of de bestelling zal gaan annuleren,
zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle
hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
(a) vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
(b) de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere) verkoopovereenkomsten geheel
of gedeeltelijk op te schorten;
(c) overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen,
waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
(d) zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met koper te schorten.
8.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voorzover de (gevreesde)
tekortkoming van koper deze maatregelen rechtvaardigt.
8.3. Indien koper haar bestelling niet meer in ontvangst wil nemen en/of deze niet wil betalen of maar
een gedeelte wil betalen dan is koper in verzuim, koper is verplicht om het volledig afgesproken bedrag
direct te betalen aan verkoper. Wil koper niet betalen dan heeft verkoper het recht zoals omschreven in:
Artikel 4 te late betaling.
8.4 Wanneer koper bij levering op afgesproken datum en tijdstip niet aanwezig is, en niet 3 dagen van te
voren een andere datum is overeengekomen voor levering met verkoper, dan is koper in verzuim.
Koper betaald extra bezorgkosten voor iedere poging die verkoper moet doen om het bestelde steeds
weer opnieuw te leveren, iedere poging tot leveren wordt vermenigvuldigd met de
bezorgkosten van de eerste levering.
Betaald koper niet dan is deze inverzuim, verkoper heeft dan het recht zoals omschreven
in Artikel 4 te late betaling.
Artikel 9: Toe te passen recht en competente rechter 
9.1. Op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en overeenkomsten omschreven 
in de aanhef van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met
uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken.
Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Rechtbank, 
zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar het hoofdkantoor van verkoper is
gevestigd; voor vorderingen van verkoper is
evenwel ook de Rechtbank van de vestigingsplaats van koper bevoegd.
Artikel 10: Gebruik websites
Deze bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op iedere wijze van 
gebruik van de websites www.matrassenmaker.nl en www.matrassenmakerij.nl
en www.matrassenmatrassen.nl waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan,
het bestellen, het kopen van artikelen, het vanuit deze websites navigeren naar andere websites,
het kopiŽren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze websites
in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze websites
direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop
"Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het enkele bezoek van deze websites
verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 11: Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is www.matrassenmaker.nl en 
www.matrassenmakerij.nl en www.matrassenmatrassen.nl niet aansprakelijk
voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht
voortvloeien uit het gebruik van onze websites.
Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
Artikel 12: Inhoud websites
De informatie op deze websites worden verstrekt te goeder trouw en naar beste 
kennis en wetenschap.
Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden
of onvolledigheden wordt niet ingestaan.
 
Artikel 13: Links naar andere websites
Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege 
van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid
dat www.matrassenmaker.nl en www.matrassenmakerij.nl en www.matrassenmatrassen.nl
op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.
Artikel 14: Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website 
links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook
gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico,
zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde
schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.
Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom 
Websites www.matrassenmaker.nl en www.matrassenmakerij.nl en www.matrassenmatrassen.nl
zijn gebouwd, worden
geŽxploiteerd door en is eigendom van Sertel, gevestigd in Helmond en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr.: 17094623.
Alle materiaal op onze websites zijn eigendom van Sertel zelf of partners van Sertel die
toestemming hebben gegeven het betreffende materiaal te gebruiken. U mag materiaal
van deze site afhalen en op een computerbeeldscherm weergeven, losse pagina's op
papier afdrukken en dergelijke pagina's voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in
elektronische vorm op schrijf opslaan. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders dan bepaald,
is het niet toegestaan het materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan
te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren.
Zonder dat deze bepaling enige beperking inhoudt, zijn met name de volgende handelingen 
zonder voorafgaande toestemming van Sertel niet toegestaan:
1.het verspreiden van (deel van het) materiaal (o.a. door er gebruik van te maken al
deel van een bibliotheek, archief, website, brochure of vergelijkbare dienst);
2.het verwijderen van het auteursrecht- of handelsmerkteken van enige overeenkomstig
deze voorwaarden gemaakte kopieŽn van het materiaal;
3.het aanmaken van een database in elektronische of gestructureerde handmatige vorm
door materiaal systematisch geheel of gedeeltelijk te downloaden en op te slaan.
Bovenstaande artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
www.matrassenmaker.nl, www.matrassenmakerij.nl, www.matrassenmatrassen.nl,
gevestigd Marshallstraat 18-H, 5705CN in Helmond. K.v.K. nr.: 17094623
Matrasmatrassen!  e- mail sturen